Privacyreglement Stella Fietsen Verhuur B.V.

Stella Fietsen Verhuur B.V. (“Stella”) respecteert de privacy van haar klanten en bezoekers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Doeleinden voor verwerking

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor verschillende doeleinden. De verschillende doeleinden zijn de volgende:

Verhuur

Wanneer u besluit om bij ons een fiets te reserveren dan verwerken wij in ons systeem uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Bij de uitgifte van de fiets, noteren wij ook uw legitimatiebewijsnummer of wordt er een kopie gemaakt van uw legitimatiebewijs, waarbij pasfoto en BSN onleesbaar zullen worden gemaakt. De gegevens worden verwerkt ten behoeve van de reservering van uw fiets, de uitvoering van de huurovereenkomst, ter identificering, in verband met afhandeling van diefstal en (schade)claims en het opstellen van de factuur.

Contact

Wanneer u wilt dat Stella contact met u opneemt, kunt u op onze website het contactformulier invullen. Door het invullen van dat formulier verwerken wij uw naam, uw adres, uw e-mailadres en uw telefoonnummer. U kunt eveneens telefonisch, via Social Media en/of via WhatsApp contact opnemen. In dat geval verwerken wij ook voornoemde gegevens.

Financiële administratie

Stella is wettelijk verplicht om wanneer zij u een factuur stuurt deze factuur te bewaren. Datzelfde geldt voor de huurovereenkomst. Ten behoeve van het opstellen van de huurovereenkomst en de factuur worden uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer verwerkt.

Rechtsgronden voor verwerking

Stella verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van tussen u en haar gesloten overeenkomst(en), ten behoeve van een wettelijke verplichting, in het kader van de behartiging van gerechtvaardigde belangen en/of op grond van door u gegeven toestemming of wettelijke plicht. In het hiernavolgende overzicht kunt u zien welke rechtsgrond welk doeleinde voor de verwerking van uw persoonsgegevens rechtvaardigt.

Doeleinde Rechtsgrond

DoeleindeRechtsgrond
VerhuurUitvoering overeenkomst
Financiële administratieWettelijke plicht
Legitimatiebewijsnummer/
kopie legitimatiebewijs
kopie legitimatiebewijs Identificatie, in verband met afhandeling van diefstal en (schade)claims
ContactformulierToestemming

Bewaartermijnen

Verhuur5 jaar na laatste klantcontact
Financiële administratie7 jaar
Legitimatiebewijsnummer/kopie legitimatiebewijs Nummer:7 jaar/ kopie legitimatiebewijs wordt na verhuurperiode direct vernietigd
Contactformulier30 dagen, dan wel na afhandeling

Persoonsgegevens delen met derden

Stella verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens voor haar eigen doeleinden. Zij maakt bij de verwerking wel gebruik van derden (verwerkers) die op basis van hun taak eveneens te maken hebben met uw persoonsgegevens. Dat zijn:

Stella Fietsen B.V.

Stella maakt gebruik van de dienstverlening van haar zusterbedrijf Stella Fietsen B.V. en de daarbij behorende systemen. Onder dienstverlening wordt verstaan: financiële dienstverlening, personele dienstverlening, marketing activiteiten, service doeleinden en verkoop doeleinden. Om deze reden heeft Stella Fietsen B.V. inzicht in de volgende persoonsgegevens: uw naam, adresgegevens, e-mailadres en/of telefoonnummer en eventuele (pin)transactiegegevens.

Indien u heeft aangegeven graag de nieuwsbrief, brochure en/of een interessant aanbod van Stella Fietsen B.V. te willen ontvangen, verstrekken wij uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer eveneens aan Stella Fietsen B.V. In dit geval verwerkt Stella Fietsen B.V. uw persoonsgegevens als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke. Lees hier de privacyverklaring van Stella Fietsen B.V. om meer te weten over hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan.

Google Ads

Stella kan binnen Google Ads uw e-mailadres uploaden voor marketingdoeleinden. Google Ads kan op basis hiervan zogenaamde “Similar Audiences” (gelijke doelgroepen) aanmaken waardoor Stella relevanter kan adverteren. Google Ads deelt uw e-mailadres niet met derden. Bekijk hier het privacy statement van Google Ads.

Overige derde partijen

Naast de derde partijen die hierboven omschreven zijn, maken wij ook gebruik van de volgende tools die geen persoonsgegevens delen. Deze derde partijen verwerken geen persoonsgegevens of verwerken deze gegevens geanonimiseerd. Het gaat hierbij om Google Analytics en Google Tag Manager.

Beveiliging

Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u ons toevertrouwd en nemen passende, technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens. Zo worden alle verstuurde gegevens tussen gebruiker en webserver via een veilige SSL verbinding verstuurd en zorgen wij ervoor dat de website altijd de laatste updates heeft.

Het CRM en ERP systeem van Stella Fietsen B.V. zijn AVG compliant. Dit betekent dat de systemen aan de hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen voldoen en worden regelmatig geüpdatet. Alle systemen zijn beschermd door een high-end firewall, als extra beveiligingslaag.

Inzage, correctie en recht van verzet

Als uw gegevens bij Stella bekend zijn, heeft u, na schriftelijk verzoek, de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door Stella verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen. Ook kunt u ons verzoeken

uw persoonsgegevens te verwijderen en kunt u de eventuele toestemming die u voor verwerking van uw persoonsgegevens gegeven heeft intrekken. Wanneer u niet benaderd wilt worden met informatie over onze producten en diensten kunt u dat uiteraard ook aan ons laten weten. Uw verzoeken zullen wij zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken na ontvangst behandelen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan onze functionaris gegevensbescherming:

Stella Fietsen B.V. t.a.v. R. van Dorp Oosteinderweg 90 8072 PD NUNSPEET

Of mailen naar: communicatie@stellafietsen.nl

Indien u het niet eens bent met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en u komt met ons niet tot een oplossing, dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uw klacht kunt u versturen naar:

Autoriteit Persoonsgegevens Postbus 93374 2509 AJ DEN HAAG

Aanpassingen privacy statement

Aangezien uw privacy bij Stella van groot belang is en de regelgeving continu in ontwikkeling is, behouden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen uiteraard ook op deze website worden gepubliceerd.

10 september 2020